Dư âm ngày chúc thọ

Dư âm ngày chúc thọ

Di tản, tạm trú, định cư  ở Paris đã hơn  hai mươi năm, năm nay bố mẹ, ông bà và những vị bô lão được dự buổi tiệc yến lão với Ngày Mới tại Trung Tâm Saint Jacques.

Đã chuẩn bị thật chu đáo và từ lâu, tôi háo hức và chờ đợi ngày trọng đại.

Nhưng, cũng tại chữ nhưng quái ác này, đã làm cản trở mọi dự tính. Vì trách nhiệm và công việc của Phượng Ca quá bận rộn nên không dám hứa trước với ai nu Çó không phải là ngày trình diÍn. ..

Trên lÎch trình, ngày 24/ 6, PhÜ®ng Ca Çã nhÆn l©i Çi d¿ v§i Çåi h¶i âm nhåc th‰ gi§i ÇÜ®c t° chÙc tåi tÌnh Vanves, Cachan, do Çó mà Çành lª hËn.

Nh»ng ngày gÀn kŠ, nhân ÇÜ®c džc Ngày M§i sÓ 35 v§i chû ÇŠ vŠ cha me.

Khi ÇÜ®c anh Lê Trân t¥ng sÓ báo trên,  tôi Çã džc ngÃu nghi‰n tÃt cä nh»ng bài vi‰t m¶t cách say sÜa, giÓng nhÜ m¶t ngÜ©i bÎ bÕ Çói tØ lâu.
ñ†c Çi džc låi mà không chán, m‡i bài có m¶t cái gía trÎ khác nhau. NhÜng Ç¥c biŒt là nh»ng bài vi‰t vŠ mË cha,  Ç‹ rÒi vui buÒn theo các nhân vÆt trong các bài vi‰t và ngÅm nghï cho thân phÆn mình ngày mai së ra sao ? Mình có giÓng nhÜ nh»ng ông bà Væn trong chuyŒn Hoàng Hôn cûa DiÍm Thi, nhË nhàng Ãm áp nhÜ Tình x‰ bóng cûa Thiên ñÎnh, cäm Ƕng khi nh§ låi nh»ng ngày sÓng bên cha mË qua bài thÖ Nh§ MË HiŠn cûa Chân PhÜÖng Lê MÏ, mà gi© Çây, m¥c dù Çã trܪng thành, Çã làm b°n phÆn cûa ngÜ©i mË, ngÜ©i v®, tôi cÛng không khÕi bùi ngùi xúc Ƕng.

Có ÇiŠu, Ça sÓ trong chúng ta luôn luôn làm thÖ, vi‰t væn nói lên tình mË con rÃt nhiŠu mà tình cha thì thÆt là ít ÇÜ®c nh¡c t§i. Ho¥c n‰u có thì cÛng ít ªi.

Vì lš do trª ngåi giao thông, Çúng ngày gi© mà ngÜ©i dân tåi Paris bi‹u tình rÀm r¶. TÃt cä các nÈo ÇÜ©ng ljn Çîa Çi‹m t°  chÙc bÎ ngæn chÆn,  kËt xe kh¡p nÖi, tôi cÛng bÎ trong cÖn lÓc nay , không làm sao t§i ÇÜ®c.

NgÒi trong xe hÖi , tØng gi© trôi qua .. .  1gi©,  2gi©, .. . chåy vòng vòng mà không th‹ nào ljn nÖi ÇÜ®c.

5 gi© chiŠu Çã t§i, phäi ra khÕi Paris Ç‹ ljn v§i m¶t t° chÙc khác Çang Ç®i v§i tâm trång bÙc rÙc cûa m¶t ngÜ©i thÃt hËn, lo l¡ng cho ban t° chÙc có g¥p vÃn ÇŠ không, khách có t§i ÇÜ®c Çông không và cÀu mong m†i s¿ xuông së…

Tôi rÃt cäm Ƕng và phøc NguyŒt san Ngày M§i Çã làm sÓng låi phong tøc mØng th† bÓ mË, mØng cu¶c sÓng bŠn v»ng cûa lÙa Çôi trong bu°i lÍ t° chÙc ÇÖn sÖ, nhÜng thÆt trang tr†ng này, nói lên tinh thÀn tr†ng kính ngÜ©i trܪng thÜ®ng và nh¡c nhª cho chúng ta nên ráng gi» hånh phúc gia Çình nÖi xã h¶i này.

Và n‰u chúng ta gi» ÇÜ®c truyŠn thÓng này tåi Çây, tôi hy v†ng m¶t xã h¶i ViŒt Nam m§i ÇÜ®c thành lÆp và tØ nÖi cæn bän cûa phong tøc, tÆp quán ViŒt Nam, hy v†ng së ÇÜ®c bäo tÒn, phát huy Ç‹ ngÜ©i ÇÎa phÜÖng thÃy ÇÜ®c cái hay cái ÇËp cûa væn hóa ViŒt Nam.

                             PhÜÖng Oanh, Taverny  28/6/2000

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.