Tết Trung thu

Tết Trung Thu lại đến với chúng ta, như thường lệ, từ khi các con còn bé cho đến giờ, các con cũng đã rời vòng tay, tôi vẫn háo hức chờ ngày trăng tròn hiện ra trên nền trời có khi sáng tỏ có khi lu mờ. Trẻ em ở đây (Paris) cũng được rước đèn, ăn bánh trung thu và cầm đền đị dạo một vòng trong khuôn viên sân vận động với lân, với trống. Và cũng bì bỏm hát câu được câu mất…Tết Trung Thu rước đèn đi chơi…với ba mẹ và anh chị…

Trẻ em thích tết trung thu, người lớn cũng chuẩn bị tổ chức cho trẻ em, cũng như cho mình để hồi tưởng lại những đêm trung thu năm nào khi mình còn bé…

Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng tám thì người Trung Hoa cũng như Việt Nam đều tổ chức tết Trung Thu rất lớn.

T‰t Trung Thu ngày xÜa còn ÇÜ®c g†i là t‰t Trông Træng cûa ngÜ©i l§n, nhÜng gia Çình nào cÛng có con nít, Ç‹ ÇÜ®c yên không bÎ con nít quÃy rÀy, ngÜ©i ta cÛng chuÄn bÎ c° bàn cho con trÈ, và ljn mùa này, trÈ con háo hÙc ch© Ç®i, dÀn dÀn t‰t Trông Træng Çã bi‰n dång Ç°i thành t‰t Trung Thu hay t‰t Nhi ñÒng.

ñ‹ chuÄn bÎ cho t‰t Trung Thu, ngay tØ ÇÀu tháng 8, nhà nào cÛng làm bánh trái Çû loåi Çû hình thù và màu s¡c. ñây cÛng là dÎp Ç‹ các cô gái tr° tài khéo tay. Tåi các ch® trong dÎp này bày bán Çû thÙ bánh trung thu làm b¢ng Çû loåi vÆt liŒu, màu s¡c, ÇËp m¡t vô cùng. Trong dÎp này, ÇÒ chÖi ÇÜ®c bán tØ thôn  quê cho ljn chÓn thÎ thành phÀn l§n làm b¢ng giÃy bÒi, ho¥c ÇÃt  sét, hay b¢ng b¶t l†c tr¶n ho¥c pha Çû thÙ  màu các hình thú nhÜ voi, ng¿a, cá, gà, thÕ, cóc, ngôi sao, nhÜng nhiŠu nhÃt là lÒng Çèn con cá, bÜÖm bܧm, ngôi sao, Çèn kéo quân v.v ….

Trong lÍ t‰t Trung Thu, nhÃt là các vùng ª B¡c b¶. Ç¥c biŒt trong các loåi ÇÒ chÖi này, có m¶t loåi mà ai ai cÛng mua vŠ vŠ cho  trÈ con chÖi: Çó là ông ti‰n sï do các ngÜ©i th® thû công làm b¢ng giÃy rÃt ÇËp. Nhà nào cÛng mua vŠ cho con cháu mình m¶t Ti‰n Sï giÃy v§i ܧc nguyŒn mai sau, con mình së LJ Çåt làm quan, Ç‹ rång danh cho gia Çình.

Sang ljn ngày 14, 15 kh¡p nÖi, tØ thôn quê cho ljn thành thÎ, trong không khí mát mÈ cûa mùa thu, dܧi ánh træng sáng, tØng Çoàn, tØng lû trÈ con kéo nhau tay xách lÒng Çèn, miŒng ca vang Çi kh¡p thôn xóm, phÓ phÜ©ng trong ti‰ng trÓng, ti‰ng reo rÃt là Ç¥c s¡c.

Trong Çêm r¢m Trung Thu, nhà nào cÛng treo Çèn k‰t hoa trong vÜ©n làm c° Ç‹ thÜ©ng træng. C° t‰t Trung Thu, ngÜ©i ta thÜ©ng làm m¶t cái bánh nܧng hình m¥t  træng tròn, to và các loåi bánh khác Ç¥t vào trong m¶t mâm. Ngay gi»a mâm, ch‡ cao nhÃt Ç¥t ông ti‰n sï giÃy, chung quanh Ç¥t thêm hoa quä cùng các vÆt døng linh tinh khác nhÜ các con vÆt, có cä chú Cu¶i và cä cây Ça. Sau khi di chÖi træng xong, các em së cùng nhau phá c°, tÙc là cùng æn mâm c°, không khí thÆt vô cùng vui vÈ. NgÜ©i l§n, nhÃt là nh»ng væn nhân thi sï, cÛng nhân dÎp træng trong gió mát thܪng  tø tÆp thܪng træng xܧng hoå cho ljn khi træng tà x‰ bóng…

NguÒn gÓc Trung Thu có nhiŠu giä thuy‰t. NhÜng tÃt cä ÇŠu cho r¢ng Trung Thu xuÃt hiŒn ª Trung  Hoa, th©i kÿ ñÜ©ng Minh Hoàng (tÙc ñÜ©ng HuyŠn Tông – m¶t trong nh»ng vì vua có tài kiêm væn võ, cÀm kÿ, thi h†a ÇŠu tinh thông). M¶t hôm, nhân Çêm træng r¢m tháng 8, nhà vua vì say mê cänh ÇËp nên Çi dåo và ÇÜ®c vÎ tiên hóa phép làm thành m¶t chi‰c cÀu ngû s¡c, b¡t tØ dܧi ÇÃt ljn tÆn cung Çình.Vua ñÜ©ng Çã Çi trên chi‰c cÀu  lên t§i cung Quãng, m¶t quang cänh thÆt r¿c r« huy hoàng v§i nh»ng nàng tiên xinh ÇËp chào Çón khách v§i vÛ khúc nghê thÜ©ng qua xiêm y l¶ng lÅy.

ñang mÖ màng trܧc cänh ÇËp, phäi trª vŠ hå gi§i, s¿c tÌnh, nhà vua liŠn ch†n nh»ng cung n» và tÆp cho h† múa, nhái låi vÛ khúc Çã ÇÜ®c xem trên tiên g§i, và g†i là khúc nghê thÜ©ng. RÒi truyŠn làm tiŒc Ç‹ cùng nhau vui træng…

ñ‹ k› niŒm Çêm Çi chÖi trên cung træng, vua m§i Ç¥t ra t‰t Trung Thu. Và ÇÜ®c truyŠn tøng ljn ngày nay.

Phương oanh

25/10/06

 

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.